Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Hallilan kaupunginosa on saamassa uuden, täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavan. Hallilan suunnitelmista pidetään avoin asukastilaisuus maanantaina 19. lokakuuta kello 17.30-19.30 Hervannassa, Kanjonin koulun ruokalassa, osoitteessa Ruovedenkatu 7.
Hallilasta on tehty yleissuunnitelma asemakaavan muutoksen pohjaksi. Hallilan keskusta uudistuu täydennysrakentamisen myötä. Alueen palvelujen kehittämismahdollisuudet paranevat, kun sinne saadaan uusia asukkaita.

Suunnittelun tarkoituksena on Hallilan asuinalueen täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen tulevan kaupunkiraitiotien pysäkin ympäristössä. Raitiotien linja ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat nykyisin rakentamattomille alueille.
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkiympäristön laatuun ja liikenteen ympäristöhäiriöiden hallintaan. Keskeisenä tehtävänä on ollut paikallisen liikenneverkon liittäminen raitiotiehen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvien ja turvallisten reittien toteutuminen. Raitioitien pysäkiltä on johdettavissa selkeät yhteydet ympäröiville viher- ja ulkoilureiteille.
Noin 11 hehtaarin suunnittelualueen länsiosa jää suurelta osin nykyiselleen metsä- ja suoalueeksi, joka jatkossakin palvelee lähiulkoilualueena. Liito-oravalle soveltuvat alueet jätetään pääosin uuden rakentamisen ulkopuolelle.

Hallilan raitiotiepysäkin ympäristö on suunnitelmassa erityisesti asuntorakentamisen aluetta. Parantuva joukkoliikenteen palvelutaso, hyvää sijainti ja saavutettavuus tukevat myös työpaikkojen syntymistä.
Yhteensä kaava-alueella on 41 850 kerrosneliömetriä uutta asuinrakentamista. Tämä mahdollistaa noin 800 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. Hervannan valtaväylän ja Pehkusuonkadun risteykseen on osoitettu työpaikkarakentamista 6000 kerrosnelilömetriä.
Pehkusuonkadun ja raitiotielinjan väliin muodostuu asuinkorttelien pihapiirien sarja. Rakennusmassoista syntyy pihoja liikenteen melulta suojaavan reuna, eikä erillisiä meluesteitä tarvita. Autopaikat ovat kortteleittain pihakannen alla tai keskitetysti pysäköintilaitoksessa.

Raitiotien linjaa seuraava tiivis ja selkeä korttelireuna muodostaa Hallilan keskustalle selkeän ja erottuvan hahmon, joka tulee erottumaan hyvin ympäröivässä väljässä ja suurimittakaavaisessa liikennemaisemassa. Rakentaminen on enintään 8-kerroksista.
Korttelirakenne synnyttää Hallilan kaupunginosalle uuden sydämen, jalankulkuakselin raitiotiepysäkin ja Pehkusuonkadun bussipysäkkien välille. Akseli on katumainen aukiotila, jonka varteen varataan tila kivijalkapalveluille. Akseli liittyy hyvin nykyiseen ulkoilureittiin, mikä edistää jalan saavutettavuutta Hallilan nykyisistä asuinkortteleista.

Tavoitteena on, että keskustan kohdalla katuympäristö ja julkinen kaupunkitila muodostavat selkeän paikallisen ytimen, jossa liikennöinnissä etusijalla ovat jalankulku ja pyöräily. Keskeisten lähipalvelujen, kuten päivittäistavarakaupan sijainti täsmentyy jatkosuunnittelussa.
Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 2.11.2015 saakka kaupungin verkkosivuilla ja palvelupisteessä. Nähtävillä olon aikana tullut palaute käsitellään, ja luonnosaineistoa täydennetään seuraavassa vaiheessa asemakaavaehdotukseksi, joka tulee vielä nähtäville.

 

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest