Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen raitiotien Hervannan Ruskoon tulevan varikon asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 17.5.2016. Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 8-2. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan muutos perustuu Tampereen kaupunginvaltuuston 16.6.2014 tekemään päätökseen jatkaa raitiotien suunnittelua. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa raitiotien päävarikon sijoittuminen Hervanta–Ruskon teollisuusalueelle. Varikko liittyy raitiotien runkolinjaan Hermiankatua pitkin.
ELY-keskus on myöntänyt varikon rakentamiselle 18.12.2015 luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, eikä lupa siten vielä ole lainvoimainen. Selvitysten perusteella asemakaavamuutoksessa esitetty ratkaisu on ainoa toteutuskelpoinen sijoituspaikka varikolle. Varikkoalue sopii hyvin kaavamuutoksen mukaiselle paikalle, sillä alue on jo voimassa olevassa asemakaavassa pääosin teollisuusaluetta.
Asemakaavamuutoksella raitiotien varikolle muodostetaan tontti, jolle saa rakentaa raitiotieliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia. Varikon etelä- ja itäpuolelle muodostuvat tontit osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueen suunnittelussa on tutkittu liito-oravan elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen osana laajempaa kokonaisuutta. Varikon rakentaminen hävittää kaksitoista puuta, jotka soveltuvat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi.
Osa nykyisestä teollisuusalueesta muutetaan viheralueeksi, jotta varikon ympäristöstä löydetyt liito-oravan pesintäpaikat saadaan turvattua ja liito-oravalle voidaan kehittää korvaavia kulkuyhteyksiä. Liito-oravan pesintäpaikat, Kauhakorvenkadun varrella oleva metsikkö, sekä liito-oravan kulkureittinä kehitettävät alueet osoitetaan suojelumerkinnöillä.

Asemakaavaehdotukseen on tehty 29.2.2016 päättyneen nähtävillä olon, palautteen ja lausuntojen sekä neuvottelujen jälkeen teknisiä tarkistuksia. Yksi tontti muutettiin osaksi lähivirkistysaluetta (Kytömaanpuisto), jotta liito-oravalle biotoopiltaan hyvin soveltuva metsä turvataan asemakaavalla poikkeamisluvan ehtojen mukaisesti.
Kytömaanpolkua siirrettiin kauemmaksi liito-oravan kolopuista. Liito-oravan suojeluun liittyvät kaavamääräykset korvattiin uusilla määräyksillä joiden sisältö vastaa paremmin ELY-keskuksen edellyttämiä täsmennyksiä. Suojelualueiden rajauksia tarkistettiin. Liito-oravan pohjois-eteläsuuntaisen kulkuyhteyden säilyminen varmistettiin merkityllä väliaikaisella suojelumääräyksellä. Tontin reunalla kasvavan puuston voi kaataa vasta sen jälkeen, kun korvaava kulkuyhteys on toteutunut Etuhaanpuistoon.
Keväällä 2016 valmistuneen Hervannan hulevesiselvityksen perusteella Tauskonoja merkittiin kaavaan viheralueilla osittain avo-ojana ja osittain putkitettavaksi. Etuhaanpuistoon osoitettiin tulva-alue, joka mahdollistaa Tauskonojan tulvimisen harvinaisissa tulvatilanteissa. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennettiin luontoarvojen osalta. Asemakaava-aineistoa täydennettiin Hervannan hulevesiselvityksellä sekä Raitiotieallianssin laatimalla alustavalla luonnoksella varikosta.
Asemakaavaehdotuksen yleismääräykseen on lisätty ehto, jonka mukaan varikon tontin puustoa ei saa poistaa ennen kuin poikkeamislupa luonnonsuojelulaista on lainvoimainen ja poikkeamispäätöksessä edellytetyt kompensaatiotoimet on tehty. Kyseinen ehto mahdollistaa asemakaavan hyväksymisen, vaikka poikkeamislupa ei vielä ole lainvoimainen.
Päätös raitiotien rakentamisesta tehdään kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Raitiotien rakentamisen on suunniteltu alkavan heti rakentamispäätöksen jälkeen. Raitiotien ensimmäisen osuus voitaisiin saada liikennöintiin vuonna 2021. Mikäli raitiotien rakentamisesta luovutaan, asemakaava ei mahdollista tontin hyödyntämistä muuten työpaikka- ja teollisuusalueena, vaan alueen maankäyttö tulee tutkittavaksi uudelleen.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest