Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6. 2020. Uudella lailla lisätään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.
Uusi tieliikennelaki on merkittävä norminpurkuhanke, jonka yhteydessä useita aiemmin voimassa olleita asetuksia kumoutuu. Näitä ovat muun muassa tieliikenneasetus ja ajoneuvon käytöstä tiellä annettu asetus. Käytännössä on kyse siitä, että jatkossa muun muassa liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä, liikennevaloista, ajoneuvojen nopeuksista, mitoista ja massoista säädetään laissa eikä enää asetuksissa. Uudella tieliikennelailla vastataan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.

Tienkäyttäjällä on ennakointivelvollisuus

Uudessa tieliikennelaissa on mukaan tuotu myös ennakointivelvollisuus. Se tarkoittaa, että tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi. Liikennettä ei saa tarpeettomasti estää eikä haitata. Ajoneuvoa ei saa ajaa aiheettoman hitaasti eikä jarruttaa äkkiä tarpeettomasti.
Turvallinen kuljettaminen tarkoittaa, että tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet on otettava huomioon. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa.
Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ajoneuvon nopeus ja etäisyys toisiin tienkäyttäjiin on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää.

Ajoneuvon käyttäminen

Moottorikäyttöisen ajoneuvon moottorista tai muusta laitteesta ei saa aiheutua kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.
Ajoneuvo on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa. Kuorma ei saa myöskään synnyttää tarpeetonta melua.

Avustamisvelvollisuus

Jokaisen tienkäyttäjän on autettava onnettomuuspaikalla onnettomuudessa loukkaantuneita kykyjensä mukaan ja osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

Tiemerkinnät muuttuvat

Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Siirtymäaikana on sekä valkoisia että keltaisia sulkuviivoja. Sulkuviivat pitää olla muutettu valkoisiksi viimeistään 31.5.2023. Pyörätien jatke merkitään vain, jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus, sekä liikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. Pyörätien jatke on merkittävä kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.Keskiviiva-tiemerkinnän voi korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla.

Auton ja moottoripyörän kuljettaminen

Laissa täsmennetään, että ohitettavan ajoneuvon kuljettaja ei saa mitenkään vaikeuttaa ohitusta. Tiellä, jolla suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h, pitää pysäkiltä lähtevää linja-autoa väistää myös silloin kun pysäkin vieressä on pyöräkaista.
Moottoritien lisäksi myös moottoriliikennetiellä U-käännös ja peruuttaminen on kielletty. Paketti- ja kuorma-auton avonaisella lavalla voi kuljettaa irrotettavaa matkailukoria, vaikka sen leveys olisi auton leveyttä suurempi. Matkailukorissa ei kuitenkaan saa oleskella matkan aikana eikä matkailukorin leveys saa ylittää kyseiselle ajoneuvolle tiellä yleisesti sallittua leveyttä. Tarvittaessa on asennettava esim. lisäpeilejä, jotta kuljettaja voi seurata takana kulkevaa liikennettä. Matkailukorin kuormatilan ulkopuolelle ulottuva osa on varustettava valaisimin ja heijastimin siten, että kuormauksesta ei aiheudu vaaraa.
Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen. Muu liikenne on otettava tällöin huomioon.
Kun ajaa liikennemerkillä merkityllä pyöräkadulla, pitää polkupyöräilijälle antaa esteetön kulku ja ajonopeus on sovitettava pyöräilyn mukaiseksi.
Moottoripyörällä hinaaminen on kiellettyä, jos hinaaminen haittaisi ajoa tai aiheuttaisi vaaraa muille tienkäyttäjille.

Valojen käyttäminen

Laissa on täsmennetty, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa on ajon aikana käytettävä ajovaloja ja takavaloja, kun ajoneuvoa kuljetetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai jos näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut. Huomiovalot eivät tällöin riitä.
Laissa on täsmennetty, että tielle pysäköidyssä ajoneuvossa – myös perävaunussa – pitää olla valot pimeällä.
Laissa on täsmennetty, että hätävilkkuja saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa, jos on tarpeellista varoittaa muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Pysäköinti

Taajamassa voi kaksisuuntaisella tiellä pysäyttää tai pysäköidä kulkusuunnassa vasemmalle puolelle tietä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä. Pysäköintiajan alkamisen voi ilmoittaa vapaasti eli ei tarvita pysäköintikiekkoa tms. laitetta. Pysäköinnin alkamisaika on kuitenkin ilmoitettava selkeästi havaittavalla tavalla.
Pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty mm. liikenneympyrässä, pyöräkaistalla ja linja-autokaistalla. Pysäyttäminen on kuitenkin sallittua pakollisen liikenne-esteen, väistämisvelvollisuuden noudattamisen tai hätätilanteen vuoksi.

Tietoa nopeusrajoitusten muutoksista

Uusi tieliikennelaki muuttaa joitakin nopeusrajoituksia ja lisäksi joillekin teille voidaan määrätä vähimmäisnopeus.
Paketti-, ruumis-, huolto- ja matkailuautoilta poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Niillä noudatetaan tie- tai aluekohtaisia nopeusrajoituksia kuten henkilöautoilla.
Kevytperävaunua vetävän henkilö- tai pakettiauton suurin sallittu nopeus on 100 km/h. Kevytperävaunun massa on enintään 750 kg.
Tielle voidaan asettaa vähimmäisnopeus, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Näin rajoitetulla tiellä/kaistalla ei saa ajaa ajoneuvolla, jonka rakenteellinen nopeus on alle merkillä osoitetun vähimmäisnopeuden.
Tietoa renkaista

Uusi tieliikennelaki tuo muutoksia kesä- ja talvirenkaiden käyttöön.
Talvirenkaat: Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä edellyttää. Samalla myös traktorien ja L-luokkien ajoneuvojen talviajan rengasvaatimuksia on tarkistettu.
Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun ja muulloinkin, jos sää tai keli sitä edellyttää.
Kulutuspinta: Moottorikäyttöisen ajoneuvon ja tällaisen ajoneuvon perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää olla vähintään 1,6 millimetriä. Minimisyvyys koskee muitakin ajoneuvoja kuin autoja ja niiden perävaunuja.
Moottoripyörän ja moottoripyörän perävaunun renkaiden kulutuspinnan pääurien syvyyden pitää kuitenkin olla vähintään 1,0 mm. Edellä mainitut vaatimukset eivät koske ajoneuvoa, jonka suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h.

Mopoilua koskevat muutokset

Uuden tieliikennelain myötä tulee mm. joitakin muutoksia mopoilua koskeviin liikennesääntöihin.
Mopolla hinaaminen on kiellettyä, jos hinaaminen haittaisi ajoa tai aiheuttaisi vaaraa muille tienkäyttäjille.
Joitakin mopoiluun liittyviä liikennemerkkejä on uudistettu.

Lähde: Traficom

Pin It on Pinterest