Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Hallilan kaupunginosa on saamassa uuden, täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavan. Hallilan suunnitelmista pidettiin avoin asukastilaisuus ja lisäksi kommentteja suunnitelmista on voinut laittaa sähköisesti.
Yleissuunnitelma on tehty asemakaavan muutoksen pohjaksi. Hallilan keskusta uudistuu täydennysrakentamisen myötä.
– Alueen palvelujen kehittämismahdollisuudet paranevat, kun sinne saadaan uusia asukkaita, kertoo projektiarkkitehti Eeva Hakola.
Suunnittelun tarkoituksena on Hallilan asuinalueen täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen tulevan kaupunkiraitiotien pysäkin ympäristössä. Raitiotien linja ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat nykyisin rakentamattomille alueille.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkiympäristön laatuun ja liikenteen ympäristöhäiriöiden hallintaan.
Keskeisenä tehtävänä on ollut paikallisen liikenneverkon liittäminen raitiotiehen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvien ja turvallisten reittien toteutuminen.
– Liikenneturvallisuus nousi keskusteluun asukastilaisuudessakin, Hakola kertoo.
Toinen huolenaihe ovat olleet liito-oravat, joiden pesimäalueita on Hallilan ympäristössä. Liito-oravalle soveltuvat alueet jätetään pääosin uuden rakentamisen ulkopuolelle.
Noin 11 hehtaarin suunnittelualueen pohjois- ja koillisosa jäävät suurelta osin nykyiselleen metsä- ja suoalueeksi, joka jatkossakin palvelee lähiulkoilualueena.

Hallilan raitiotiepysäkin ympäristö on suunnitelmassa erityisesti asuntorakentamisen aluetta. Parantuva joukkoliikenteen palvelutaso, hyvä sijainti ja saavutettavuus tukevat myös työpaikkojen syntymistä.
– Asuintalojen kivijalkoihin on suunniteltu liiketiloja. Millaisia palveluja niihin sijoittuu ja kuinka paljon, riippuu yrittäjistä. Palvelujen syntyminen mahdollistetaan kaavalla, Hakola toteaa.
Yhteensä kaava-alueella on 41 850 kerrosneliömetriä uutta asuinrakentamista. Tämä mahdollistaa noin 800 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle.
Suunnitellut talot ovat kerrostaloja, jotka ovat pääasiassa 5–6-kerroksisia. Hervannan Valtaväylän läheisyyteen on suunniteltu myös 8-kerroksisia taloja.

Pehkusuonkadun ja raitiotielinjan väliin muodostuu asuinkorttelien pihapiirien sarja. Rakennusmassoista syntyy pihoja liikenteen melulta suojaavan reuna, eikä erillisiä meluesteitä tarvita.
Autopaikat ovat kortteleittain pihakannen alla tai keskitetysti pysäköintilaitoksessa.
– Raitiotien linjaa seuraava tiivis ja selkeä korttelireuna muodostaa Hallilan keskustalle selkeän ja erottuvan hahmon.
Korttelirakenne synnyttää Hallilan kaupunginosalle uuden sydämen, jalankulkuakselin raitiotiepysäkin ja Pehkusuonkadun bussipysäkkien välille. Akseli on katumainen aukiotila, jonka varteen varataan tila kivijalkapalveluille. Akseli liittyy hyvin nykyiseen ulkoilureittiin, mikä edistää jalan saavutettavuutta Hallilan nykyisistä asuinkortteleista.
– Tavoitteena on, että keskustan kohdalla katuympäristö ja julkinen kaupunkitila muodostavat selkeän paikallisen ytimen, jossa liikennöinnissä etusijalla ovat jalankulku ja pyöräily. Keskeisten lähipalvelujen, kuten päivittäistavarakaupan sijainti täsmentyy jatkosuunnittelussa.

Pin It on Pinterest