Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Syksyllä moni opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa. Opiskeluissa menestyminen vaatii paljon uusia taitoja verrattuna peruskouluun. Opiskelun sähköistyminen tuo opiskeluun uusia ulottuvuuksia ja haasteita.

Lukio tukee nuoren kasvua aikuisuuteen
Tampereen teknillisen lukion rehtorilla Helena Tuusalla ja opinto-ohjaajalla Anne Viljasella on pitkä kokemus nuorten ohjaamisesta. He kertovat, että suurin muutos toisen asteen koulutukseen siirtyvällä opiskelijalla on se, että hänen täytyy pystyä itsenäisempään opiskeluun.
– Opiskelijan täytyy osata jo huolehtia omista asioistaan. Pitää huolehtia tehtävien tekemisestä ja siitä, että on läsnä tunneilla, myös henkisesti. Pitää osata ottaa vastuuta itse, osata käyttäytyä hyvin ja osata hakea tietoa opiskeluun liittyvistä asioista, Anne Viljanen kertoo. – Kaikessa tässä toki autetaan ja tuetaan.
– Nuoret ovat täältä lähtiessään aikuisia, Helena Tuusa toteaa. – Lukiossa tuetaan nuorten kasvua aikuisuutta kohti.
Se, kuinka paljon valmiuksia opiskeluun lukion alkaessa on, vaihtelee yksilökohtaisesti. Osa uusista oppilaista on todella itsenäisiä, toiset tarvitsevat enemmän tukea. Rehtori ja opinto-ohjaaja ovat nähneet työssään niin kutsutun multitaskaamisen lisääntymisen. Se tarkoittaa sitä, että oppilaiden huomio pyrkii keskittymään monen asiaan kerrallaan. Opettajan kuuntelemisen lisäksi keskitytään matkapuhelimiin, tietokoneisiin ja kavereiden kanssa jutteluun samanaikaisesti. Se ei aina tue oppimista. Toisaalta oppilaiden tietotekniset taidot ovat kohentuneet hurjasti aivan viime vuosienkin aikana.
– Nuorilta vaaditaan enemmän kuin ennen, Helena Tuusa sanoo. – Viime vuosien aikana maailma on muuttunut. Se on vaikuttanut paitsi nuorten tietoteknisiin taitoihin myös kielitaitoihin niitä kohentavasti.
Tuusa muistaa, kuinka joskus aiemmin opinnäytetyötään tekevät oppilaat eivät hallinneet lainkaan tietokoneiden käyttöä. Kursseilla aloitettiin opiskelu perusasioista, kuten siitä, miten lauseen alkuun saadaan iso kirjain. Nyt tietokone on perusopiskeluväline, jollaisen jokainen opiskelija hankkii koulun alkaessa.

Sähköiset materiaalit ja oppimisympäristöt mullistivat opiskelun
Anne Viljanen sanoo opetuksen elävän vahvasti ajassa. Sähköiset materiaalit ja oppimisympäristöt ovat voimakkaasti muovanneet opiskelua viimeisen viiden tai kuuden vuoden aikana. Tehtävät palautetaan sähköisinä ja suurin osa oppimateriaaleista ja esimerkiksi ylioppilaskoe ovat nykyisin sähköisiä. Se on muuttanut myös jokapäiväistä opiskelua, sillä myös kokeet suoritetaan nykyään sähköisesti. Helena Tuusan mukaan Teklu oli painotuksensa mukaisesti muutoksen etulinjassa, sillä henkilökunnan osaaminen oli valmiiksi vahvaa ja loi perusteet muutokselle. Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa asiaan liittyi nuorillakin sähköisiin materiaaleihin liittyviä pelkoja, mutta viimeisen kahden vuoden aikana negatiivista palautetta ei ole enää tullut. Se johtuu siitä, että tämänhetkiset opiskelijat ovat kasvaneet sähköiseen ympäristöön luonnostaan ja heitä on jo peruskoulussa valmisteltu tämäntyyppiseen opiskelutapaan.
Opiskeluaikanaan lukio-opiskelijat saavat tarvittaessa monenlaista tukea opettajilta, erityisopettajalta ja opiskelijahuoltopalveluista. Ryhmänohjaajat ovat erityisen tärkeässä asemassa opiskelijan tukemisen suhteen, sillä he tulevat opiskeluaikana nuorille tutuiksi aikuisiksi.

Ammatillisen opetuksen uusia tuulia
Tredun johtaja Outi Kallioinen aloitti tehtävissään keväällä 2018. Hänen tavoitteenaan on tuoda Tredun ammatilliseen koulutukseen uudenlaista johtajuutta, jossa varmistetaan arjen työn sujuvuus, hyvä esimiestyö sekä toiminnan tuloksellisuus. Kallioisen mukaan ammatillisissa opinnoissa tarvitaan motivaatiota, asennetta ja kiinnostusta omaan ammattialaan.
– Myös halukkuutta toimia yhteistyössä muiden kanssa tarvitaan, hän sanoo. – Vuorovaikutustaidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisukyky ja oppimisen taidot ovat tärkeitä.
Kallioinen sanoo, että peruskoulusta tulevat nuoret ovat yleensä vielä melko lailla ohjattavia ja tarvitsevat selkeitä aikatauluja sekä aikuisten läsnäoloa. Osa opiskelijoista on sen sijaan hyvin oma-aloitteisia ja itseohjautuvia sekä hyvin määrätietoisia oman elämänsä ja uransa suhteen. Lisäksi on hyvin haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria, jotka tarvitsevan moniammatillista ohjausta ja erityistä tukea opinnoissaan ja elämänhallinnassaan. Aikuisopiskelijoilla on jo pääsääntöisesti hyvin realistinen näkemys siitä, mitä oppiminen edellyttää työn ja arjen yhteensovittamisessa. Aikuiset ovat tavoitteellisia ja motivoituneita.
Kallioinen on työskennellyt nuoruudessaan hetken hotellisiivoojana. Se opetti, että kaikki työ on arvokasta ja että tiimityö kantaa arjessa.Laurean ammattikorkeakoulussa kehittämisjohtajana ja Lahden ammattikorkeakoulun rehtorina työskennellyt Kallioinen kokee ammentaneensa aiemmista töistään arvokasta kokemusta johtamiseen ja koulutuksen kehittämiseen.
– Odotamme Tredussa hyviä oppimistuloksia ja hyvää yritysyhteistyötä tältäkin lukuvuodelta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo paljon uutta opetustyön arkeen, mikä edellyttää henkilöstöltä erityistä muutoksen sietokykyä ja uudenlaisten pedagogisten ratkaisuiden etsimistä. Tähän olemme vastanneet muun muassa lähiesimiestyötä vahvistamalla sekä opetus- ja oppimisprosesseja kehittämällä, hän sanoo.

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest