Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Tampereen kaupungin on tarkoitus olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoittee-seen on tartuttu muun muassa kaupungin hankkeessa, jonka konsultteina toimivat kestä-vää ja älykästä elinympäristöä suunnitteleva Sitowise Oy ja työmatkaliikenteen suunnitte-luun erikoistunut Mobinet Oy. Hanke on saanut valtionavustusta Traficomilta, ja jopa kolmekymmentä hervantalaisyritystä on mukana parantamassa työntekijöidensä mahdol-lisuuksia kulkea työmatkansa kestävämmin: kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä tai kimppakyydeillä. Hankkeeseen osallistuvat yritykset sijaitsevat Hervannan alueella.
– Alueen päästövähennyspotentiaali on kaksikymmentäkaksi prosenttia, kertoo Ville Voltti Mobinet Oy:stä. – Toki autollakin on paikkansa ja jokainen tekee oman näköisiään ratkaisuja.
Alueen yrityksille tehtiin työmatkakysely, jonka mukaan neljäkymmentä prosenttia muka-na olevien yritysten henkilökunnasta tekee ainakin aika ajoin työmatkansa polkupyörällä. Kesällä yritysten henkilökunnille annettiin mahdollisuus kokeilla työmatkojen kulkemista sähköavusteisella polkupyörällä. Kyselyn mukaan sähköavusteisella pyörällä pyöräiltiin selvästi pidempiä matkoja kuin tavallisella polkupyörällä. Kokeilu innoitti monia hankki-maan sähköpyörän myös omakseen.

Pienet asiat vaikuttavat valintoihin

Syyskuussa hankkeessa jalkaudutaan yritysten johtoryhmiin, tehdään yhteistyötä kiinteis-tön omistajien sekä yksittäisten yritysten kanssa. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä kehit-tämään käytäntöjään henkilöstön kestävää liikkumista tukeviksi. Työmatkakyselyn perus-teella pyörän valintaan vaikuttavista asioista tyytymättömimpiä ollaan puhtaiden vaattei-den ja varusteiden säilytystiloihin ja peseytymistiloihin. Pyörän valitsemiseen vaikuttaa myös se, millainen säilytystila pyörälle on ja onko kulku sinne esteetön. Tampereen kau-pungin pysäköintipolitiikan mukaan uusissa toimistokiinteistöissä kolmasosa pyöränpysäköintipaikoista tulee sijaita katoksessa. Katoksen tulisi olla kolmiseinäinen parhaan säänsuojan saamiseksi. Pyöräpysäköintipaikoille on oltava esteetön kulku, lisäksi telinei-den tulee olla runkolukittavia ja paikkojen hyvin valaistuja. Myös ympäri vuotinen kunnos-sapito ja väylien pitäminen auki pysäköintiin asti ovat tärkeitä talvipyöräilyn lisääntyessä.
– Pieni asia voi olla merkityksellinen, kertoo Voltti. – Sellainen oli eräässä päivä-kodissa wc-tiloihin asennettu vaatteidenripustuspaikka.
Laura Mansikkamäki edustaa Sitowiseä hankkeessa. Hän ja Voltti pitivät syyskuun alussa Hervannan KampusAreenalla seminaarin työmatkaliikkumisen kehittämisestä. Tilaisuu-dessa työpaikkakiinteistöjen edustajat pohtivat yhdessä kiinteistöissä työskentelevien ak-tiivisten työmatkapyöräilijöiden kanssa, millä tavoin eri kiinteistöissä voitaisiin parantaa työmatkapyöräilyn olosuhteita kuten pyöräpysäköintiä ja henkilöstötiloja. Hervannan alue on Tampereella ensimmäinen yksittäinen alue, jossa hanke on toteutettu. Yritysten henki-löstöjen toiveet ovat sielläkin olleet hyvin samansuuntaisia kuin yrityksissä, joissa saman-tyyppisiä hankkeita on aiemmin toteutettu.
– Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaan uusissa kiinteistöissä työpaikoilla pitäisi olla noin yksi pyöräpaikka kolmea työntekijää kohti, Mansikkamäki ker-too. – Tällä hetkellä tarve on tällä alueella yksi pyöräparkkipaikka viittä työn-tekijää kohti, mutta koska pyöräilymäärät halutaan kolminkertaistaa, niiden tarve tulee kasvamaan.
– Potentiaalia ja halukkuutta liikkua kestävämmin on paljon, lisää Voltti.- Myös etätyötä Hermian alueella tehdään paljon ja sen myötä eräässä yrityksessä jää kolmannes työmatkoista tekemättä kokonaan.

Teksti ja kuva: Satu Lepistö

Lue myös nämä

Pin It on Pinterest