Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Yleisötilaisuus Hallilan täydennysrakentamisesta maanantaina

Hallilan kaupunginosa on saamassa uuden, täydennysrakentamiseen tähtäävän asemakaavan. Hallilan suunnitelmista pidetään avoin asukastilaisuus maanantaina 19. lokakuuta kello 17.30-19.30 Hervannassa, Kanjonin koulun ruokalassa, osoitteessa Ruovedenkatu 7.
Hallilasta on tehty yleissuunnitelma asemakaavan muutoksen pohjaksi. Hallilan keskusta uudistuu täydennysrakentamisen myötä. Alueen palvelujen kehittämismahdollisuudet paranevat, kun sinne saadaan uusia asukkaita.

Suunnittelun tarkoituksena on Hallilan asuinalueen täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen tiivistäminen tulevan kaupunkiraitiotien pysäkin ympäristössä. Raitiotien linja ja uudet rakennuspaikat sijoittuvat nykyisin rakentamattomille alueille.
Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkiympäristön laatuun ja liikenteen ympäristöhäiriöiden hallintaan. Keskeisenä tehtävänä on ollut paikallisen liikenneverkon liittäminen raitiotiehen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvien ja turvallisten reittien toteutuminen. Raitioitien pysäkiltä on johdettavissa selkeät yhteydet ympäröiville viher- ja ulkoilureiteille.
Noin 11 hehtaarin suunnittelualueen länsiosa jää suurelta osin nykyiselleen metsä- ja suoalueeksi, joka jatkossakin palvelee lähiulkoilualueena. Liito-oravalle soveltuvat alueet jätetään pääosin uuden rakentamisen ulkopuolelle.

Hallilan raitiotiepysäkin ympäristö on suunnitelmassa erityisesti asuntorakentamisen aluetta. Parantuva joukkoliikenteen palvelutaso, hyvää sijainti ja saavutettavuus tukevat myös työpaikkojen syntymistä.
Yhteensä kaava-alueella on 41 850 kerrosneliömetriä uutta asuinrakentamista. Tämä mahdollistaa noin 800 uuden asukkaan sijoittumisen alueelle. Hervannan valtaväylän ja Pehkusuonkadun risteykseen on osoitettu työpaikkarakentamista 6000 kerrosnelilömetriä.
Pehkusuonkadun ja raitiotielinjan väliin muodostuu asuinkorttelien pihapiirien sarja. Rakennusmassoista syntyy pihoja liikenteen melulta suojaavan reuna, eikä erillisiä meluesteitä tarvita. Autopaikat ovat kortteleittain pihakannen alla tai keskitetysti pysäköintilaitoksessa.

Raitiotien linjaa seuraava tiivis ja selkeä korttelireuna muodostaa Hallilan keskustalle selkeän ja erottuvan hahmon, joka tulee erottumaan hyvin ympäröivässä väljässä ja suurimittakaavaisessa liikennemaisemassa. Rakentaminen on enintään 8-kerroksista.
Korttelirakenne synnyttää Hallilan kaupunginosalle uuden sydämen, jalankulkuakselin raitiotiepysäkin ja Pehkusuonkadun bussipysäkkien välille. Akseli on katumainen aukiotila, jonka varteen varataan tila kivijalkapalveluille. Akseli liittyy hyvin nykyiseen ulkoilureittiin, mikä edistää jalan saavutettavuutta Hallilan nykyisistä asuinkortteleista.

Tavoitteena on, että keskustan kohdalla katuympäristö ja julkinen kaupunkitila muodostavat selkeän paikallisen ytimen, jossa liikennöinnissä etusijalla ovat jalankulku ja pyöräily. Keskeisten lähipalvelujen, kuten päivittäistavarakaupan sijainti täsmentyy jatkosuunnittelussa.
Asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 2.11.2015 saakka kaupungin verkkosivuilla ja palvelupisteessä. Nähtävillä olon aikana tullut palaute käsitellään, ja luonnosaineistoa täydennetään seuraavassa vaiheessa asemakaavaehdotukseksi, joka tulee vielä nähtäville.

 

Hervantajärven asemakaava esillä torstaina

Tampereen Hervantajärven asuinalueen asemakaavaluonnoksesta järjestetään avointen ovien yleisötilaisuus torstaina 20. elokuuta kello 15–18 kauppakeskus Duon vanhan puolen käytävällä,  Insinöörinkadun puoleisessa päädyssä.
– Kaikki alueen suunnittelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen, toivottaa projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen.
– Mukaan toivotaan myös niitä, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi omakotirakentamisesta tai Hervantajärven muista uusista asumismahdollisuuksista.

Avointen ovien tilaisuudessa ei pidetä varsinaista yleisesittelyä, vaan suunnittelijat ovat varautuneet keskustelemaan kävijöiden kanssa karttojen äärellä eri teemoista.
Kaavan laatijoiden lisäksi eri alojen asiantuntijat vastaavat kysymyksiin.
– Paikalla on ainakin liikenteen ja joukkoliikenteen, vesien käsittelyn ja viheralueiden asiantuntijoita, koska aiemmin tulleessa palautteessa nämä aiheet ovat herättäneet kysymyksiä.
Hervannan eteläpuolelle Ruskontien varteen sijoittuvan asuinalueen asemakaavaluonnos on nähtävillä 27.8.2015 asti. Suunnitelmasta voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana.

Asemakaavaluonnoksessa uudet asuinkorttelit sijoittuvat Ruskontien läheisyyteen reunustaen keskelle sijoittuvaa kaupunkipuistoa.
Asuinaluetta ympäröi laaja metsäinen viheralue itä-, etelä- ja länsipuolella.

Kaukajärven liikekeskukseen voi päästä ostoksille 2016

Kaukajärvelle suunniteltua liikekeskusta on odotettu vuosia, ja nyt näyttää siltä, että lapiot isketään multaan muutaman kuukauden päästä.
– Meillä olisi kesän aikana tarkoitus päästä rakentamisessa liikkeelle, ja valmista olisi syksyllä 2016. Vuoren varmaksi en kuitenkaan pysty sanomaan, mutta toivotaan että hanke saadaan näin maaliin asti. Edellytykset on, toteaa hankekehityspäällikkö Janne Salonen Lemminkäiseltä.
Aikataulun toteutuminen riippuu lähiviikkoina käytävistä neuvotteluista sijoittajien kanssa. Lemminkäinen myy rakentamansa liikekeskuksen pääomasijoittajille valmiiksi vuokrattuna.
Salosen mukaan kaikkiin tiloihin on saatu hankittua vuokralaiset.
– Jos on kauheasti tyhjää tilaa, tänä päivänä on hyvin vaikea myydä taloa sijoittajille. Pitää olla luotettavat vuokralaiset, joiden liiketoimintaan sijoittajat uskovat.
Vuokralaisten löytyminen helposti kertoo siitä, että Kaukajärvi on alueena kiinnostava.

Juvankadun ja Santaharjuntien kulmaan sijoittuvasta liikekeskuksesta on tulossa aiempien suunnitelmien mukaan 8 500 neliömerin kokoinen. Joitain muutoksia on luvassa.
– Liiketilojen kokoja on muutettu ja yhteisiä käytävätiloja poistettu. Näin saadaan vuokratuotto paremmalle tasolle koko kiinteistössä, Salonen sanoo.
Tiloihin on tulossa päivittäistavarakauppaa ja erikoistavarakauppaa sekä ravintoloita. Tämän enempää Lemminkäinen ei halua vuokralaisista paljastaa.

Kaukajärveläiset ovat odottaneet liikekeskuksen tuloa malttamattomina. Salonen kertoo, että asukkaat ovat olleet heihin yhteydessä ja kyselleet, koska liikekeskus oikein tulee.
– Tämä on ihan meidän kärkihanke, jonka eteen tehdään kaksin käsin töitä. Meillä on ihan valtava paine. Ihmiset odottavat. Myös kaupungin puolelta on poliittinen paine, että hanke pitää saada käyntiin.
Rakennushankkeen viipymiseen on vaikuttanut yleinen taloustilanne.
– Kun katsoo Tampereen aluetta, tällä hetkellä ei ole kovin montaa liikerakennushanketta  käynnissä. Tampereelle on jo paljon rakennettu, eikä kaupan alalla välttämättä ole laajentumistarvetta.

Sari Rautanen

Yleisötilaisuus Vuoreksen Aurinkorinteen asuinalueen suunnittelusta

Tampereen Vuorekseen kuuluvan Isokuusen alueen itäosaan on tulossa Aurinkorinne-niminen pientalovaltainen asuinalue. Alueen asemakaavaehdotusta esitellään avointen ovien tilaisuudessa tiistaina 20.1.2015 klo 15.00–17.30 Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).
Aurinkorinteen eli Isokuusen toisen vaiheen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.1.2015 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Asemakaavaehdotusta on kehitetty luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella.
Suunnittelualue sijaitsee Vuoreskeskuksen ja Särkijärven välissä noin 7 kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Alue on Vuoreksen puistokadun itäpuolella, Virolaisen asuntoalueesta pohjoiseen päin. Hervannan aluekeskus on noin 4 kilometrin päässä alueen itäpuolella. Asemakaava-alue on rakentamaton.
Aurinkorinteen kaava-alueen pinta-ala on noin 19 hehtaaria. Viheraluetta on kaava-alueesta yli puolet. Korttelien rakennusoikeus on ehdotuksessa yhteensä noin 29 000 kerroneliömetriä ja arvioitu asukasmäärä noin 500 henkeä.
Pientalovaltaista puukaupunkia
Aurinkorinteen alueella toteutetaan Isokuusen puukaupunkiajatusta. Alue on pientalovaltainen, mutta myös kerrostaloasuntoja sekä erilaisia yhtiömuotoisia pientaloja on tulossa. Yksi tavoite on saada alueelle niin sanottuja townhouseja, joissa olisi omakotitalomaista asumista rivitalomaisella pihalla.
Puun käyttöä toimivana ja kaupunkikuvalliset laatuvaatimukset täyttävänä rakennusmateriaalina pyritään edistämään. Alueen rakentamisessa on mahdollista toteuttaa laaja-alaisesti puun käyttämistä kaikissa tavanomaisissa rakennusosissa. Pientalovaltaisella alueella puun käyttäminen on luontevaa.
Asuntoalue lisää omakotitonttien ja muiden pientaloasuntojen tarjontaa Vuoreksessa ja Tampereella. Alueen tuleva rakennuskanta on monipuolinen, sillä se tarjoaa asumista erityyppisissä pien-, omakoti- ja kerrostaloissa. Ratkaisut mahdollistavat erilaiset toteuttajamuodot.
Kaavan toteuttaminen tuottaa arviolta hieman yli 200 asuntoa, joista kerrostalo-asuntoja noin 87 ja kytkettyjä tai erillispientaloasuntoja 51 sekä omakotitontteja 66 kappaletta.
Alue toteuttaa tavoitetta muodostaa Isokuusesta puukaupunki. Keinoina ovat puurakentamisen hankkeet sekä asemakaavassa, rakentamistapaohjeessa ja erikseen laadittavassa tontinkäyttösuunnitelmassa olevat määräykset puun käyttämisestä.

Atalan tontti oli suosituin syksyn tonttihaussa

Tampereen kaupungin syksyn 2014 omakotitonttihaku on päättynyt. Tonttihaun suosituin tontti oli Atalan Risson alueelta tarjolla ollut tontti. Seuraavaksi suosituimpia olivat Kaukajärven ja Vuoreksen tontit. Hakemuksia jätettiin 136, joista arvontaan kelpuutettiin 133 hakemusta.
Kämmenniemen alueelta tarjolla oli 14 tonttia, joista kahta haettiin. Kämmenniemen lisäksi haettavana oli 19 tonttia Vuoreksen Isokuusen alueelta, neljä Kaukajärveltä ja yksi Atalasta. Kaikki tontit ovat vuokratontteja. Seuraava tonttihaku järjestetään keväällä, jolloin jakoon tulee tontteja ainakin Hervantajärven alueelta.
Arvonnan tuloksista on ilmoitettu tontin saaneille ja varasijoille päässeille henkilökohtaisesti.

Pin It on Pinterest