Aidosti paikallinen jo vuodesta 1975
Jakelu: Hervanta, Kaukajärvi, Lukonmäki, Messukylä, Hallila, Vuores

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi raitiotien varikon asemakaavan

Tampereen raitiotien Hervannan Ruskoon tulevan varikon asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 17.5.2016. Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 8-2. Asemakaava menee vielä kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Asemakaavan muutos perustuu Tampereen kaupunginvaltuuston 16.6.2014 tekemään päätökseen jatkaa raitiotien suunnittelua. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa raitiotien päävarikon sijoittuminen Hervanta–Ruskon teollisuusalueelle. Varikko liittyy raitiotien runkolinjaan Hermiankatua pitkin.
ELY-keskus on myöntänyt varikon rakentamiselle 18.12.2015 luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamisluvan. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, eikä lupa siten vielä ole lainvoimainen. Selvitysten perusteella asemakaavamuutoksessa esitetty ratkaisu on ainoa toteutuskelpoinen sijoituspaikka varikolle. Varikkoalue sopii hyvin kaavamuutoksen mukaiselle paikalle, sillä alue on jo voimassa olevassa asemakaavassa pääosin teollisuusaluetta.
Asemakaavamuutoksella raitiotien varikolle muodostetaan tontti, jolle saa rakentaa raitiotieliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia. Varikon etelä- ja itäpuolelle muodostuvat tontit osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueen suunnittelussa on tutkittu liito-oravan elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen osana laajempaa kokonaisuutta. Varikon rakentaminen hävittää kaksitoista puuta, jotka soveltuvat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi.
Osa nykyisestä teollisuusalueesta muutetaan viheralueeksi, jotta varikon ympäristöstä löydetyt liito-oravan pesintäpaikat saadaan turvattua ja liito-oravalle voidaan kehittää korvaavia kulkuyhteyksiä. Liito-oravan pesintäpaikat, Kauhakorvenkadun varrella oleva metsikkö, sekä liito-oravan kulkureittinä kehitettävät alueet osoitetaan suojelumerkinnöillä.

Asemakaavaehdotukseen on tehty 29.2.2016 päättyneen nähtävillä olon, palautteen ja lausuntojen sekä neuvottelujen jälkeen teknisiä tarkistuksia. Yksi tontti muutettiin osaksi lähivirkistysaluetta (Kytömaanpuisto), jotta liito-oravalle biotoopiltaan hyvin soveltuva metsä turvataan asemakaavalla poikkeamisluvan ehtojen mukaisesti.
Kytömaanpolkua siirrettiin kauemmaksi liito-oravan kolopuista. Liito-oravan suojeluun liittyvät kaavamääräykset korvattiin uusilla määräyksillä joiden sisältö vastaa paremmin ELY-keskuksen edellyttämiä täsmennyksiä. Suojelualueiden rajauksia tarkistettiin. Liito-oravan pohjois-eteläsuuntaisen kulkuyhteyden säilyminen varmistettiin merkityllä väliaikaisella suojelumääräyksellä. Tontin reunalla kasvavan puuston voi kaataa vasta sen jälkeen, kun korvaava kulkuyhteys on toteutunut Etuhaanpuistoon.
Keväällä 2016 valmistuneen Hervannan hulevesiselvityksen perusteella Tauskonoja merkittiin kaavaan viheralueilla osittain avo-ojana ja osittain putkitettavaksi. Etuhaanpuistoon osoitettiin tulva-alue, joka mahdollistaa Tauskonojan tulvimisen harvinaisissa tulvatilanteissa. Kaavaselostuksen vaikutusten arviointia täydennettiin luontoarvojen osalta. Asemakaava-aineistoa täydennettiin Hervannan hulevesiselvityksellä sekä Raitiotieallianssin laatimalla alustavalla luonnoksella varikosta.
Asemakaavaehdotuksen yleismääräykseen on lisätty ehto, jonka mukaan varikon tontin puustoa ei saa poistaa ennen kuin poikkeamislupa luonnonsuojelulaista on lainvoimainen ja poikkeamispäätöksessä edellytetyt kompensaatiotoimet on tehty. Kyseinen ehto mahdollistaa asemakaavan hyväksymisen, vaikka poikkeamislupa ei vielä ole lainvoimainen.
Päätös raitiotien rakentamisesta tehdään kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 loppuun mennessä. Raitiotien rakentamisen on suunniteltu alkavan heti rakentamispäätöksen jälkeen. Raitiotien ensimmäisen osuus voitaisiin saada liikennöintiin vuonna 2021. Mikäli raitiotien rakentamisesta luovutaan, asemakaava ei mahdollista tontin hyödyntämistä muuten työpaikka- ja teollisuusalueena, vaan alueen maankäyttö tulee tutkittavaksi uudelleen.

Raitiotiereitin katusuunnitelmia nähtäville: Itsenäisyydenkatu, Sammonkatu ja Teiskontie

Tampereen raitiotien ensimmäiset katusuunnitelmaehdotukset ovat valmistuneet nähtäville. Itsenäisyydenkatu, Sammonkatu ja Teiskontie ovat osa raitiotien reittiä, josta rakentaminen on tarkoitus aloittaa. Reitti kulkee väleillä Hervanta – keskusta – Tays.

Suunnitelmaehdotukset ovat nähtävänä Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B) sekä kaupungin verkkosivuilla. Suunnitelmista voi antaa palautetta nähtävillä olon aikana 15.4.2016 mennessä kaupungin kirjaamon kautta.

Suunnitelmia esitellään yleisötilaisuudessa Sampolassa keskiviikkona 13.4. kello 17.00–19.30. Suunnitelmat ovat esillä Sampolan auditorion aulassa kello 17 alkaen, alustukset auditoriossa kello 18-19.

 

Pohjolan Liikenteen uusi pikavuoro vie Hervannasta Helsinkiin

Pohjolan Liikenne avaa 21. maaliskuuta uuden vaihtoehdon Tampereen ja Helsingin väliseen matkustukseen. Uudella pikavuororeitillä on viikoittain tarjolla yli 80 uutta bussivuoroa siten, että arkipäivisin vuoroja on kumpaankin suuntaan seitsemän ja lauantaisin sekä sunnuntaisin kolme. Bussimatkan hinta on edullisimmillaan viisi euroa verkkokaupassa. Liput voi ostaa myös autosta kuljettajalta käteisellä tai yleisimmillä maksukorteilla.

Bussireitti alkaa Tampereella Pyynikintorilta. Kyytiin pääsee keskustassa myös rautatieaseman, Kalevan ja jäähallin pysäkeiltä, joiden kautta reitti kulkee Hervannan valtaväylää pitkin, pysähtyen Hervantakeskuksessa Kylmäsuonkadun pysäkillä. Pikavuoro pysähtyy ennen Kampin linja-autoasemaa Vantaan Keimolassa, josta on lyhyt kävelymatka Kivistön asemalle ja sieltä edelleen Kehäradan kautta sujuvasti lentoasemalle.
Lisäksi bussi pysähtyy Pirkkolantien pikavuoropysäkillä, josta on hyvät yhteydet HSL:n runkolinjaan 550 eli ns. Jokeri-linjaan, sekä Helsingin Oopperalla, josta pääsee helposti Olympiastadionille, Helsingin Jäähallille ja Linnanmäelle. Ajoaika Hervannasta Helsinkiin on noin kaksi tuntia ja 20 minuuttia.
Pohjolan Liikenteen Tampere-Helsinki-linjan aikataulut löytyvät täältä.

 

Bussimatkustajien kokemuksia kartoitetaan linjan 3 reitillä

Viikkojen 10 ja 11 (12.–18.3.) aikana bussilinjan 3 matkustajilta kerätään tietoa matkustamiseen liittyvistä kokemuksista. Bussimatkustajien kokemuksia kartoitetaan minihaastatteluilla ja havainnoimalla. Aineistonkeruun toteuttaa ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoista ja vastavalmistuneista koostuva Regio-kollektiivi yhteistyössä Tampereen joukkoliikenteen ja Raitiotiehankkeen kanssa.
Tavoitteena on selvittää matkustamisen sujuvuutta tai sujumattomuutta osana matkustajien arkea sekä kartoittaa sitä, millaiseksi matkustajat kokevat matkustamisen kyseisellä linjalla. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään joukkoliikenteen suunnittelussa ja raitiotien vaikutusten arvioinnissa.
Kartoituksen tulokset julkaistaan kaupungin internetsivuilla huhtikuussa.

Ajoneuvoliikenne ja jalankulku katkeavat Insinöörinkadulla

Kaukolämpölinjan saneeraus katkaisee Insinöörinkadun päiväksi tiistaista 9.2. kello 05.00 keskiviikkoon 10.2. klo 01.00.
Insinöörinkadun ja Teekkarinkadun risteysalueella saneerataan kaukolämpölinjaa, jonka vuoksi osa Insinöörinkadusta joudutaan sulkemaan ajoneuvoliikenteeltä ja jalankululta.

Saneeraus aiheuttaa liikennejärjestelyjä seuraavasti: Läpiajoliikenne katkeaa Insinöörinkadulla välillä Teekkarinkatu – Arkkitehdinkatu. Pyöräily ja jalankulku katkeavat Insinöörinkadulla välillä Teekkarinkatu – Atomipolku.
Ajoneuvoliikenne ja jalankulku ohjataan kulkemaan Hervannan valtaväylän kautta. Liikenne
tonteille ohjataan kulkemaan Arkkitehdinkadun kautta.
Ennakkoarvion mukaan häiriö kestää yhteensä 20 tuntia.

Pin It on Pinterest